Informacije k dnju wótwórjonych źuri 2020

Covid-19 pandemije dla njamóžomy w tom lěśe „źeń wótwórjonych źuri“ w zwuconej formje pśewjasć. Pótakem njejo móžno ako w zajźonych lětach wuknikow ze zakładnych šulow a jich starjejšych wjasć pśez naš dom. My to wjelgin woblutujomy, njewiźimy ale w něntejšnej situaciji alternatiwu.

Planujomy rowno źeń wótwórjonych źuri w digitalnej formje. Na taku wašnju deje weto wšykne wuknuki pśiducych 5. a 7. rědownjow a jich starjejšych póglěd do našeje šule dostaś. Toś to planowanje hyšći njejo wótzamknjone, buźomy Was how kóńc oktobera informěrowaś.

Bóžko teke muse wšykne druge zarědowanja k zeznaśeju ako „Schnuppernachmittage“, wucba na probu a projektowy tyźeń z woglědarjami zakładnych šulow z regiona, wupadnuś.