Niedersorbisches Internat

adresa: Žylojska droga 39
03044 Chóśebuz
wjednica: Bianca Richter
email: internat.chosebuz@witaj.domowina.de
homepage: http://www.witaj-sprachzentrum.de/...
telefon: 0355 - 49 44 76 - 3
faks: 0355 - 49 44 76 - 4

Dolnoserbski internat jo myslony za źiśi a młodostne w lětnikach 5 do 12. W internaśe póbitujo se mimo pśebytka a zažarbowanja socialno – pedagogiska pomoc w ramiku pomocy za młoźinu pó Socialnych kazniskich knigłach III. Wót septembra 2003 jo Domowina z.t. – Zwězk Łužyskich Serbow nosaŕ Dolnoserbskego internata.

Žywjenje w internaśe dajo wjele móžnosćow, kenž njedajo doma. Žywjenje we zgromadnosći, njewobwliwowane wót starjejšych, napórajo lichotnosć za samostatne wuwiśe a socialnu kompetencu wuknikow.

Rumnosći a wenkowny teren

Dom wopśimjejo 3 etaže, pśizemsku etažu a piwnicu a ma 20 śpow za dwě wósobje a 3 śpow za jadnu wósobu, to groni dogromady městno za 43 źiśi a młodostnych. Śpy su mjazy 15 a 20 m² wjelike a mógu se z wósobinskimi wěcami indiwiduelnje wugótowaś. Ku kuždej śpě słuša dopołnje wugótowane kupadło. Wušej togo ma kužda śpa pśizamknjenje k internetoju a telewiziji. Na kuždej etažy stej pógromadna rumnosć a kuchnja. Na pśizemskej etažy su śpa za wótkubłarjow, běrow wjednistwa internata a toalety. Mimo togo su how dwě licakowej městnje z pśizamknjenim k internetoju, billardowe blido, nuglik za pśebywanje a klubownja, źož se wšake zarědowanja a swěźenje wótměwaju. W piwnicy su wjelikomyslna sportowa rumnosć, muzikowa rumnosć, rumnosć za baslenje a rumnosć za wótstajanje kólasow. Na wobtwarjonem dwórje internata namakajomy zeleny rožk z městnom za sportowanje a spódobne wjacory.

Wótwórjeńske case

Internat źěła wót zeger 18:30 njeźelu až do zeger 15:00 pětk a jo stawnje wobsajźony pśez słužbu mějucego wótkubłarja. Pśijězd wuknikow jo móžny njeźelu wjacor, nejpózdźej pak pónjeźele wótpołdnja. Wótjězd domoj jo pětk až do zeger 15:00. Jězby domoj w běgu tyźenja su móžne.

Kóńc tyźenja, na swěźenjach a w prozninach jo internat za wuknice a wuknikow zacynjony.

Wšedny źeń w internaśe

Wuknice a wukniki lětnikow 5 do 8

Naše nejmłodše su dopołnje wobstarane. Smy pśecej how za jich pótrjeby, zachopijomy a kóńcymy gromaźe źeń, smy pódla pśi cynjenju nadawkow a pśigótowanju jěze.

Wuknice a wukniki lětnikow 9 do 12

Naše starše wukniki a wuknice su južo samostatne. Wóni warje zgromadnje, twórje wuknjeńske kupki a planuju swój wšedny źeń a lichy cas. Jich pedagogiske wobstaranje grajo pak weto wažnu rolu. Pśi pótrjebje garantěrujomy jim pomoc a rozpokazanje.

Wumjenjenja za wuknjenje w internaśe

Rumnostne a materialijowe pórucenja su tak skoncipěrowane, až ma kuždy wuknik wšakorake materialije, leksikony abo licaki k dispoziciji, aby mógał swóje domacne nadawki pó nejlěpšej wašni społniś. Wótkubłarje su wuknikam pśi tom k pomocy. Wšakorake materialije mógu se wužywaś, aby wuknjece mógali pśigótowaś pśednoski a plakaty. Pśez rědowane wuknjeńske case mógu se wukniki dopołnje koncentrěrowaś na šulu. Naša interaktiwna tofla w klubowni zmóžnijo pśigótowanje a zwucowanje prezentacijow w dobrej techniskej kwaliśe.

Cile a formy pedagogiskego źěła

W našom internaśe deje wukniki se derje cuś. Internat wudopołnijo familiju, ale njamóžo ju narownaś. Za źiśi a jich starjejše, ale teke za ceptaŕkow a ceptarjow su wótkubłarje pśigranjańske partnarje, kenž pódpěraju jich pśi rozwězanju problemow.

Źiśi su w 3 wobłukach žywe: šula, internat a na kóńcu tyźenja familija. Jano gaž te 3 wobłuki wusko ze sobu źěłaju, móžo se to nejžlěpše za źiśi dojśpiś. A to źo jano pón, gaž mjazsobne wócakowanja, zajmy a pominanja su znate a se dojadnaju. To groni, až wótkubłarje su na sobuźěło a dowěru starjejšych pokazane. Rozgrona mjazy starjejšymi a wótkubłarjami se pšawidłownje wótměwaju.

Pśez te wšakorake formy sobuźěła, ako na pśikład rozgrona ze starjejšymi, listy, swěźenje, starjejšyńske wjacory atd. mógu starjejše a wótkubłarje wažne informacije wó źiśach wuměniś.

Identifikacija ze swójeju kulturu

Cil jo nałožowanje serbskeje rěcy w internaśe. Za nas stej spěchowanje serbskeje kultury a buźenje póžedanja za nju kradu wažnej. Pśi tom graju nazgónjenja źiśi wažnu rolu.

Ako znamje zwiska z domownju, wuknu źiśi źinsa w źiśownjach a šulach serbsku rěc w ramiku projekta Witaj. Wažne jo, až źiśi dostanu dłymoke rozměśe za swóju rěc a kulturu, tak, až mógu stawizny regiona dalej dawaś.

Zgromadne dožywjenja pśi woplěwanju serbskich nałogow w internaśe wubuźijo rozměśe a akceptancu. To serbske pśewóźujo źiśi we wšednem dnju a wóni z casom zawupytnu, až to jo wažny źěl jich identity.

Swěźenje a projekty su něco wósebnego a pśinosuju k zmócnjenju kontaktow mjazy starjejšymi, wuknikami a wótkubłarjami. Za wuknikow jo to góźba k woplěwanju serbskich nałogow a tradicijow, takich ako ptaškowa swajźba, zapust, jatšowne a žnjowne nałogi, kjarmuša, swěźeń internata a gódownicka.

Internat jo městno, kótarež dobywa za Waše źiśi wěcej casa pó šuli, droga domoj jo ga cesto daloka a pón wóstanjo wótpołdnja jano mało casa za wódychanje, aktiwity w lichem casu a domacne nadawki. Internat jo městno zgromadnego žywjenja a teke zesamostatnjenja.

Maśo-lic Wy abo Wašo góle zajm za městno w internaśe, pón njeskomuźćo se z nami kontaktěrowaś. My se južo źinsa na Was a Wašo góle wjaselimy.

Z wutšobnym póstrowom

Bianca Richter / Bianka Richterowa