Aktualnosći

Naše wukniki a wuknice 8.-ego lětnika su wuzgónili centrum górnoserbskeje kultury 21.05.2023 Wěcej ako 70 wuknikow a wuknicow 8. lětnika našogo gymnaziuma su na 15.05.2023 ceły źeń póbyli w Budyšynje, aby górnoserbske žywjenje wopóznali. We wšakich stacijach su se zaběrali z rejami, marketingom, źiwadłowym graśim, górnoserbskeju rěcu, modernymi medijami a wšakorakimi serbskimi institucijami. Pśi tom su byli aktiwne a kreatiwne: Někotare wukniki a wuknice su mógali južo probu za “Błośańsku noc powěsćow” woglědaś, druge su sam małe sceny a reje nazwucowali. Samo wabjeńske plakaty su nacerili abo su se pušćili na kwisowy ralley pśez Serbski dom. Wósebnje su se źiwali, až dajo južo “Serbski Aleksa”.

Pśepšosenje na nalětny koncert 17.05.2023 Lube wuknice a wukniki, lube starjejše, lube ceptaŕki a ceptarje, dnja 25. maja 2023, 18.00 góź.  wótmějo se naš tradicionelny nalětny koncert. Naźejupołne muzikowe talenty našogo gymnaziuma pokazuju pśi tom swóje zamóžnosći. Instrumentalisty, spiwaŕki a spiwarje lětnikow 5 do 11 pśepšosuju wšyknych muzikowych zajmcow do našeje awle. Wjaselśo se na cełu šyrokosć wót klasiski do rocka! Zastup jo dermo Nalětny koncert 25.05.2023, 18.00 góź. awla

Bazar tykańca 02.04.2023 W februarje a měrcu jo naša rědownja 8a k dwěma bazaroma pśepšosyła: Wóni su pjakli za dobry zaměr! Nabranki - nabejne 388,21 euro - su organizatory nimskej cerwjenej kśicy pósćili. Pjenjeze maju se w stronach w Syriskej a Turkowskej zasajźiś, kótarejž stej byłej wósebnje wót katastrofy zemjerdžanja pótrjefjonej a pśecej hyšći su. Wukniki a wuknice se źěkuju pla wšyknych, kenž su kusk tykańca kupili a tak k wuspěchoju akcije pśinosowali!

Pśesegajuce wugbaśa pśi Serbskej olympiaźe 01.04.2023 Jadnučke dolnoserbske wobźělnice na Serbskej olympiaźe Šulskego towaristwa su pśišli z našogo šestego lětnika. Wót 29.-31-03. jo se skóro 100 wuknikow a wuknicow z Górneje a Dolneje Łužyce w Seifhennersdorfje měriło.

Rědowniska rumnosć w fryšnych barwach 01.03.2023 Rědownja 7b wjaseli se wó wobnowjenju rědowniskeje rumnosći.Mólaŕske a wupórěźańske źěła su se wótměli w casu wót 20.-24.02.2023. Profesionelnje zwopšawdnili su projekt wuknjeńce centruma wušego schójźeńka Chóśebuz – kooperaciski partnaŕ Dolnoserbskego gymnaziuma.  

Fabelingo – wuběrne wjasele z licbami 27.02.2023 Wuknikojska firma NSG pśepšosyjo na grajne wótpołdnjo. Samotnosć w starstwje njejo akle wót korona-pandemije daloko rozšyrjony fenomen. Wjele rentnarjow a rentanaŕkow cujo se izolěrowanje a wót socialnego wobźělenja wuzamknjonje, młogim padnjo śěžko, kontakty nawězaś. How pomaga naša wuknikojska firma.  

Dalšne wuspěchy našych wuknikow a wuknicow w regionalnem finale 18.02.2023 5 wuknicow a wuknikow lětnikow 7-10 jo zastupowało našu šulu na 15.02.2023 pśi regionalnem finale na gymnaziumje "Max Steenbeck". Pśi tom stej dojśpiłej Aliya Kärgel z lětnika 7 a Josefine Vergin z lětnika 8 wjelicne 1. městno. Wobej stej se z tym za krajny finale kóńc maja we Frankfurśe kwalificěrowałej. Wutšobne glukužycenja k toś tomu wjelicnemu wuspěchoju. Smy gjarde na was a tłocymy palce! Dirk Lange  

Zapust 2023-wjelince jo było! 07.02.2023 Pśigótowanja su było intensiwne, znjeměrnjenje wjelicne, ale jo se wupłaśiło. Na 26. januar 2023 jo śěgnuł 36. Zapustojski pśeśěg Dolnoserbskego gymnaziuma pśez město Chóśebuz. Ze spiwanim a rejowanim su naše wukniki a wuknice zymu wugónili.

Zapust 2023 – wjelicne jo było! 05.02.2023 Die Aufregung war groß, die Vorbereitungen intensiv und anstrengend - aber es hat sich gelohnt! Am 26. Januar 2023 zog der 36. Zapust-Zug des Niedersorbischen Gymnasiums durch die Stadt. Mit vielen traditionellen Tänzen und Liedern haben unsere Schülerinnen und Schüler dem Winter den Garaus gemacht.

Sněgaki a snowboard město papjery a pjerownika 03.02.2023 Krotko do zymskich proznin su se wjaselili někotare wukniki a wuknice 10.-ego a 11.-ego lětnika wó doprědka pśepołožonych zymskich prozninach. Wóni su w Awstriskej w sněgakowańskem lěgwje byli.  

36. zapust na 26.01.2023 16.01.2023 Z wjasołym rušom comy tek´ lětosa zymu wugnaś.Zapustojski pśeśěg Dolnoserbskego gymnaziuma buźo na 26.01.2023, wótmaršěrowaś 12.20 góź.. Wótcakujomy jen 18.40 góź. zasej w šuli. Tam swěśi pón ceła šula na zapustojskem disko start do zymskich prozninow. How namakaśo stacije pśeśěga:  Route des Zuges.Wjaselimy se na Waš woglěd.

Gódowny list šulskego wjednika 21.12.2022 Lube wukniki a wuknice, cesćone starjejše, lube koleginy a kolegi, cesćone partnarje a partnaŕki, kaki turbulentny, rozžaglony a rownocasnje skóro normalne lěto něnto skóńcy!Žycymy Wam měrne, pówažne gódy a wjasoły zachopjeńk nowego lěta!Źěkujomy wšyknym pśijaśelam a pśijaśelkam našeje šule za engažement a pódpěrowanje. Wjaselimy se južo na naše zgromadne projekty, pśedewześa a wjeraški w lěśe 2023.  Gódowny list šulskego wjednika namakaśo how. Weihnachtsbrief  

Gódowne dary pytane? 10.12.2022 Weihnachtsgeschenke gesucht?   Zu unserer traditionellen godownicka erwarten wir wieder viele Gäste: Eltern und Großeltern, Geschwister und Ehemalige. Vor der Veranstaltung lädt der Schulverein des Gymnasiums an seinen Verkaufsstand.   Im Angebot sind Trinkflaschen, Turnbeutel und T-Shirts. Besonderer Renner beim Schuljubiläum waren die Hoodies im NSG-Style. Aber auch der Jahreskalender 2023 mit Motiven aus dem Kunstunterricht dürfte sich gut unter dem Weihnachtsbaum machen.   Wann? Dienstag, den 13.12.2022 und Mittwoch, den 14. 12.2022 -15 bis 16 Uhr Wo? Vor der Schulaula Die Verkaufserlöse kommen dem Schulverein des Niedersorbischen Gymnasiums zugute.  

Pytaśo hyšći gódowny dar? 07.12.2022 Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kollegen!   Ein kleiner Tipp für alle, die noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sind oder sich vielleicht selbst beschenken wollen :-)   Im Rahmen der godownicka gibt es die Möglichkeit, verschiedene Merchandise-Artikel des Niedersorbischen Gymnasiums zu erwerben. Im Angebot sind u.a. Turnbeutel, Trinkflaschen und T-Shirts. Der Renner beim Schuljubiläum waren die Hoodies, auch Jahreskalender für 2023 mit Motiven aus dem Kunstunterricht waren sehr beliebt und dürften ein schöne Geschenkidee sein!   Wann? Dienstag, 13.12.2022 und Mittwoch, 14.12.2022 von 15 bis 16 Uhr Wo? direkt vor der Aula   Die Erlöse kommen dem Schulverein zugute.    

Amazon-Smile: Pśi nakupowanju šulu pódpěrowaś 05.12.2022 Cesćone starjejše, lube wukniki a wuknice a ceptaŕki a ceptarje, Amazon-Smile zasej funkcioněrujo! Šulske towaristwo se wjaseli wó pódpěrowanju, gaž nakupujośo z wósebnym portalom. Bźez pśidatnych kostow dostanjo towaristwo 0,5 procent wašeje nakupi za šulske projekty. Wutšobny źěk za Wašo pódpěrowanje!

Spenden

Wir sammeln Spenden, um Projekte für die Schüler und Schülerinnen finanziell unterstützen zu können. Es geht um Anschaffungen im technischen Bereich, Unterstützung des Zapust, Schüleraustausch, Auszeichnung der Besten Abgänger eines Schuljahres in Klassenstufe 10 sowie 12, Olympiaden und Wettbewerbe.

Terminy

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmennur notwendige Cookies zulassen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Google Analytics
Google Analytics installiert die Cookie´s _ga und _gid. Diese Cookies werden verwendet um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für einen Analysebericht zu erfassen. Die Cookies speichern diese Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer Besuchern zu um sie eindeutig zu identifizieren.
Matomo
Matomo ist eine Open-Source-Webanwendung zur Analyse des Nutzerverhaltens beim Aufruf der Website.