Witamy was wutšobnje k digitalnemu dnju wótwórjonych źuri

Witamy was wutšobnje k digitalnemu dnju wótwórjonych źuri!

Sy ty wuknik abo wuknica stwórtego abo šestego lětnika? Pśepšosyjomy tebje naš Dolnoserbski gymnazium se woglědaś! Zeznaj našu šulu lěpjej!

Snaź naš Dolnoserbski gymnazium Chóśebuz jo rowno pšawje za tebje.

Pla nas njejsu jano normalne pśedmjaty ako nimšćina, matematika , biologija a sport, ale teke w ramiku cełodnjowneje wucby jo wjele zajmnych źěłowych kružkow ako „Akwarium“, „Warjenje & Pjacenje“, „Šyśe“ , „Chor“ abo „Rejowaŕska kupka“ how.

Naša šula ale jo wósebna pśez serbske tradicije a nałogi. My smy wjelgin gjarde na to, až my je gromaźe woplěwamy a teke k tomu pśinosujomy, až serbska rěc wóstanjo žywa.

Nic naslědku jo na Dolnoserbskem gymnaziumje wósebnu familijowu atmosferu, na jadnom boku mjazy ceptarjami a wuknikami a na drugem boku mjazy wuknikami wšakich lětnikow.

Togodla su se dwanastkarje napinali wšakorake krotkofilmy wó DSG wjerśeś. Jano, aby was w koronowej casy pokazali, kak rědnje jo, na našej šuli wuknuś. Lětosa njamóžomy „normalny“ źeń wótwórjonych źuri měś, ale digitalnje jo to móžno.

 

My pśepšosyjomy tebje něnto na małe wobchojźenje. Tłoc na dołojcne wobraze a pón na jadnotliwe widea.

Ty móžoš se rozglědaś na šulskich gruntach, w šuli, ale teke w kafeteriji a w sportowej hali. Dalšne informacije namakajoš teke how na našej homepage.

Wjele wjasela pśi digitanem wobchojźenju!

 

Šulske grunty 

Gaž pśiźoš k nam, pón naša starotwaŕ štapjo tebje ned do wócowu. Našo historiske twarjenje jo z lěta 1907.    Až do lěta 1996 naša ceła šula – a teke internat –  jo w tós tom twarjenju była.

Pódla impozantego twarjenja stoj moderna nowotwaŕ, kótaraž jo pśez głažany pśechod wězana ze starotwarju. Mimo togo mamy teke sportowu halu a kafeteriju. Rowno akle pśed někotarymi lětami jo se naš šulski dwór nowo wugótował.

Pśedewšym we wjelikich pśestawkach jo wjele móžnosćow se wódychnuś abo rušowaś: Ty móžoš na pśikład blidowy tenis abo basketball graś abo na wjele městnach k sejźeńju twójo snědanje póžywaś, na pśikład teke  pśi kamjeńtnem krejzu.

Wósebnje rědny jo naš šulski dwór w nalěśu, pśeto naše bomy (chinesische Teeäpfel) pśeměniju wšykno do běłeje kwiśi.

Starotwaŕ 

Pśed wěcej ako 100 lětami jo šula ako institut za wukubłanje ceptarjow a ceptaŕkow wótwóriła, ale južo wót lěta 1952 se wukniki a wuknice pśigótuju na abituru. Znaty serbski spisowaśel Jurij Koch jo słušał k prědnym abiturientam našeje šule.

Na prědnem a drugem nastwaŕku su pśedewšym rědowniske rumnosći lětnikow 5 – 8. Rozglědaj se, dokulaž how by mógała teke twója rědowniska rumnosć byś. Na tśeśem nastwaŕku jo naša wjelika a wjelgin rědna stara awla.

Mimo rědowniskich rumnosćow teke fachowej wobłuka informatika a muzika matej swóje rumnosći.

My mamy dogromady 3 computerowe kabinety, kótarež se teke drugim pśedmjatam k dispoziciji stajaju.

 Na našom gymnaziumje wuknu wšykne wuknice a wukniki w serbšćinje słowjańsku mjeńšynowu rěc Dolneje Łužyce. Ty znajoš ju zawěsće wót dwójorěcnych toflickow how we wokolinje, z wucby w zakładnej šuli abo samo južo ze źiśownje.

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Nowotwaŕ 

Pódla starotwari na pódpołnocnem boku šulskich gruntow jo nowotwaŕ. Prědny zašćit wót nutśikowneje nowotwari dostanjoš na toś tom krotkem wobchojźenju.

W nowotwari su pśedewšym fachowe kabinety pśirodowědow ako biologija, chemija a fyzika. Glědaj raz do rumnosćow. Pód kšywom namakajoš mimo togo rumnosći cuzych rěcow ako engelšćina, francojšćina a łatyńšćina.

Naš wjeliki ateljej ma nejlěpše swětłowe poměry za kreatiwnosć.

Za wucbu w pśedmjaśe wžen mamy w pśizemskej etažy nowotwari kuchnju a źěłaŕnju k dispoziciji. Teke źěłowe kružki wužywaju rumnosći w ramiku cełodnjowneje wucby.

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Sportowa hala 

Na našu sportowu halu smy wósebnje gjarde. Naša hala jo dwójopólna hala a ma nejlěpše wuměnjenja, aby tam dwě rědowni rownocasnje wucyła.

Za nas su teamowe sportowe družyny wjelgin wažne ako volleyball, basketball a hokej.

Wósebnje woblubowane su sportowe źěłowe kružki ako balokopanje, pjerobalo abo blidowy tenis.

Lěcrownož smy šula z rěcneju a  towarišnostnowědomnostneju orientaciju, wuknu how teke wjele sportojskich aktiwnych a wuspěšnych wuknikow a wuknicow.

To pokazuju teke mjazy drugim dobre wuspěchy pśi „Jugend trainiert für Olympia“, n.p. w krajnem finalu lažkoatletiki.

Gaž lažkoatletika jo na góźinskem planje, my chójźimy wšykne gromaźe k sportnišćoju.

My mamy wósebny wužytk za našych wuknikow, pśeto k plěwańskej wucbje móžomy pěše chójźiś. Wóna jo w susednej „Laguna“.

Nejlěpše wukniki a wuknice lětnikow 9 – 11 se wjasele na wjerašk lěta – na sněgakowaŕske lěgwo! My jěźomy kužde lěto za jaden tyźeń do Austriskeje a nawuknjomy sněgakowanje a snowboardowanje.

 

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Kafejterija / Cafeteria

Něga jo naša kafeterija naša sportowa hala była, ale pśez pśetwaŕ a pśitwaŕ jo w lěśe 1998 naša wjelika kafeterija nastawała. How móžoš snědaś a teke wobjedowaś.

Pśedmjat „pśedstajuce graśe“ wužywa šulske jawišćo. Mimo togo how se wšakorake šulske zarědowanja wótměwaju. My smy jadnučka šula, źož se wótměwaju hyšći diskoteki. Wjelgin woblubowane su na pśikład diskoteki ku kokotoju abo k zapustoju.

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Šulske žywjenje / Schulleben

Naša šula stoj za pyšne, aktiwne, wót wuknikow a wuknicow sobu póstajane, šulske žywjenje!

Wjeraški su w kuždem lěśe serbske nałogi a tradicije ako zapust, kokot, gódownicka, swěźeńske pśepódaśe abiturnych wopismow a šulski swěźeń na kóńcu šulskego lěta.

W lěśe 2019 jo se naša rědownja z wugbaśim a wodarjonosću kwalificěrowała za Kika-wusćełanje „Beste Klasse Deutschlands“ a se teke wuspěšnje wobźěliła.

Na našej šuli mamy w ramiku seminarnych kursow šulsku firmu. Kužde lěto wóna kreěrujo nowe wobchodne ideje, n.p. Lutki-Tours - z wjeźenjami pśez Błota, Tej – z pśedawanim swójskich bio- tejowych sortow a rejowaŕsku kafejownju Kral. W slědnem šulskem lěśe jo šulska firma wósebnje wuspěšna była, pśeto rejowaŕska kafejownja Kral jo se wuznamjeniła ako nejlěpša šulska firma w Bramborskej a jo teke dostała 3. městno w  junior-zwězkowem wuběźowanju.

Dalšna wósebnosć našeje šule jo internat. Wón ma za 46 wuknikow a wuknicow lětnikow 5 – 12 dosć městnow.

Internat jo pódla našeje šule na Žylojskej droze 39. „Załožba za serbski lud“ pódpěrujo internatne městna.

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Dalšne informacije

Wšykne informacije k póstupowanju, terminam atd. namakajoš na našej homepage.

Wjele pšašanjow, kenž my pśecej zasej dostanjomy, namakajoš pód FAQ.

Gaž wy (ty a twójej starjejšej) maśo hyšći wósebne pšašanje, pón móžośo e-mail do serkretariata

pósłaś. My se wótwołajomy tak malsnje ak móžno.

My se naźejamy, až wobchojźenje jo se tebje spódobało a snaź smy buźili twój zajm za naš gymnazium.

Nam se spódoba naša šula wjelgin derje. Naźejamy se, až tebje w pśiducem šulskem lěśe how zmakajomy.

 

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmennur notwendige Cookies zulassen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Google Analytics
Google Analytics installiert die Cookie´s _ga und _gid. Diese Cookies werden verwendet um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für einen Analysebericht zu erfassen. Die Cookies speichern diese Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer Besuchern zu um sie eindeutig zu identifizieren.
Matomo
Matomo ist eine Open-Source-Webanwendung zur Analyse des Nutzerverhaltens beim Aufruf der Website.