Gódownicka

Pśedgódowny cas jo za wjele luźi cesto zwězany z hektiku a štresom. Pśeśiwo tomu comy póstupowaś. Kužde lěto zmakaju se na Dolnoserbskem gymnaziumje wukniki a wuknice w slědnem tyźenju pśed gódownymi prozninami ze swójimi starjejšymi, ceptarjami a ceptaŕkami, absolwentami a absolwentkami a něgajšnymi kolegami a kolegowkami, aby gromaźe gódownicku dožywili.

Pśi tom se pśeměnja awla šule do gódownje wupyšnjonego zala. Gaž zachopijo se šulski chor z programom, zaguslujo spiwanje zal a dajo nam gódowne rozwjaselenje.

Wšykne lětniki se wobźěluju na pśigótowanju gódownicki. Tradicionelnje wupyšnjaju 9. lětniki awlu a solisty wšyknych lětnikow wugótuju program.

 

Schadowanka

Lětne zmakanje absolwentow a absolwentkow, kótarež se pšawidłownje na prědnem adwenśe/pśichoźe wótměwa, glěda slědk na dłujkolětnu tradiciju.

W zgromadnem źěle ze “Załožbu za serbski lud” se wugótujo za to kulturelny wjacor a wšykne “něgajšne” su wutšobnje pśepšosone. Zagronite wót šule za pśewjeźenje swěźenja jo šulska firma 12. lětnika.

Na gósći caka góźina z kulturnym programom, kenž pokazujo a wótbłyšćujo wjelerakosć žywjenja serbskeje mjeńšyny. Pśizamkujo se reja z kapału a schadowanje trajo cesto do pśiduceje njeźele.

 

Nałogi

Radnje a rozluštowaneje mysli swěśi se kokot a zapust

Dolnoserbski gymnazium se južo w swójom mjenju wuznawa k słowjańskej mjeńšynje Serbow. Serbske tradicije a nałogi se woplěwaju a organizěruju na šuli wót wuknjecych a wucecych lětnje z wjele entuziazmom a wóžywjuju tak pśecej zasej naše nałogi.

 

Kokot

Z kokotom se zachopijo w nazymje rěd wósebnych wjeraškow šulskego lěta. Kokot – pomjenjone pó znatem zwěrjetku- se wótměwa na šuli na kóńcu septembra abo na zachopjeńku oktobra.

Za nejmłodšych wuknjecych lětnikow 5-7 se zachopijo toś ten šulski źeń z njewšednymi graśami, ako na pśikład z dalokochytanim gumijowych škórnjow abo z wuběgowanim z karami. To za nich pśigótuju wuknjece 10. lětnika.

Połdnja se wobźěluju 12-14 pórow z 10. lětnika na zabijanju kokota, pśi kótaremž se kokotoju ale derje źo. Gólcy muse ze zawězanyma wócyma na šulskem dwórje schowane glinjane gjarnce ze cepami rozbiś. Wšykne, kenž to zwónoźiju, směju pótom wopytaś, kokota, kenž se pušća na šulskem dwórje, pópadowaś. Spektakel jo za pśiglědujucych wjelike wjasele a gólc, ako jo kokota pópadnuł jo kral.

Nadawk źowćow jo, swójich partnarjow pógónjowaś. Sami se wuběguju w jajoběgu, a to w drjewjankach. Nejmalsnjejše źowćo jo kralowka.

Toś ta góźba se teke wužywa, aby ceptarjow a ceptaŕki napominali, sami se wuběgowaś pśi łapanju kokota abo pśi jajoběgu. Napominane ceptarje deje něnt teke ze zawězanyma wócyma na šulskem dwórje schowane glinjane gjarnce ze cepami rozbiś a ceptaŕki deje se wuběgowaś w jajoběgu w drjewjankach.

Wósebny šulski źeń se zakóńcujo z kokot-diskoteku, kótaruž 11. lětnik organizěrujo a na kótarejž móžo se pšawje rejowaś a rozwjaseliś.

 

Zapustowy pśeśěg na Dolnoserbskem gymnaziumje

Jaden z nejwěcej znatych a woblubowanych zymskich nałogow w Dolnej Łužycy jo zapust. Kužde lěto wót srjejźa januara do zachopjeńka kśesćijańskego spótnego casa woplěwaju wobydlarje a wobydlaŕki jsow wokoło Chóśebuza toś ten nałog. Wón jo był a jo wusko zwězany z wejsnym žywjenim. Hyšći do 1950. lět jo se swěśił wósebnje wót młoźiny, aby zakóńcył pśězu. Zapust w źinsajšnej formje ma dwa źěla: camprowanje a swěźeński pśeśěg.

Kužde lěto (w lěśe 2022 k 35. razoju) se teke na Dolnoserbskem gymnaziumje wótměwa swěźeński pśeśěg. Tradicionelnje jen pśigótuju a pśewjeduju wuknjece 12. lětnika. Wóni pśeśěguju w dolnoserbskej swěźeńskej drastwje pśez měsćański centrum a woglěduju k wažnym wósobinam města, kótarež pódpěruju na wšakorake wašnje našu šulu a/abo cuju se ako něgajšne absolwenty a absolwentki wusko zwězane z tradicijami šule.

Dłujkolětne stacije su woglědy w radnicy a pla Wušego šołty, pla sobuźěłajucych Rěcnego centruma Witaj, serbskego internata, Serbskego doma a Serbskego muzeja, ale teke w Sprjewinej galeriji, Sorat-hotelu, žarjabnicy Volks- und Raiffeisenbank. Swěśeński pśeśěg woglědujo teke k pśedewześam ako na pśikład rěznikaŕni Marchelski, wobchodoju teja Oblomow, kwětkaŕni “Die Binderei”, kólasaŕnju Schenker, fotoateljejoju Goethe, notariatoju Böhmer a k wjele drugim.

Gjarźe nose źowća dolnoserbsku swěźeńsku drastwu na tom dnju, kenž jo lětnje jaden wjerašk šulskego žywjenja. Raźi woglědujomy teke k nowym zajmcam, kenž kśě z tym swóju zwězanosć z tradicijami a nałogami našogo serbskego luda pokazowaś.

Das Video kann nicht von Vimeo geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Zapust 2023

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmennur notwendige Cookies zulassen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Google Analytics
Google Analytics installiert die Cookie´s _ga und _gid. Diese Cookies werden verwendet um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für einen Analysebericht zu erfassen. Die Cookies speichern diese Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer Besuchern zu um sie eindeutig zu identifizieren.
Matomo
Matomo ist eine Open-Source-Webanwendung zur Analyse des Nutzerverhaltens beim Aufruf der Website.