Ü5 Verfahren

Co jo LuBK?

Zaměr: spěchowanje źiśi a młodostnych z

 •   wušymi powšyknymi zamóžnosćami
 •  wósebnymi wobdarjonosćami wót lětnika 5

Profil gymnaziuma jo w

 •  muziskem a wuměłskem wobceŕku
 •  rěcnem wobceŕku
 •  matematiskem, pśirodowědnem a techniskem wobceŕku
 •  wobceŕku towarišnostnych wědow

Pśiwześowe wuměnjenja

 •  Nejwažnjejša wěc jo žycenje Wašogo góleśa do našogo gymnaziuma chójźiś.
 •  góźece zamóžnosći, wugbaśa a pśichylnosći:
  •  censurowa suma nimšćiny, matematiki a wěcneje wědy/engelšćiny jo na połlětnem šulskem wopismje maksimalnje „5“.
  •  pósuźowanje zakładneje šule a pórucenje za LuBK rědownju
  •  serbske wósebnosći ( bilingualna wucba , serbšćina etc.) muse se pśipóznawaś
  • Pśedznaśa w serbskej rěcy ale njejsu wuměnjenje za pśiwześe

 

Kapacita za pśiwześe – jadna 5. rědownja

 z rěcnym profilom, což wóznamjenijo nawuknjenje drugeje cuzeje rěcy wót lětnika 5 a bilingualnu wucbu w serbskej rěcy (stawizny/muzika) wót lětnika 7

a z towarišnostnowědomnostym profilom, což wóznamjenjijo wobźělenje na projektach a  wuběźowanjach z relewantnymi temami w wobceŕku towarišnostnych wědow.

 

Bilingualna wucba w muzice a stawiznach wót lětnika 7

 dwójorěcna fachowa wucba z kontinuěrujucym pówušenim serbskeje rěcy we wucbje

 

-          pśewjeźenje na zakłaźe ramikowego wucbnego plana, didaktiki a metodiki danych pśedmjatow

-          nałožowanje serbskeje rěcy ako wucbna rěc

 

Zwěsćenje zamóžnosći a pśiwześowe póstupowanje

1.         Kriterije:

-          censury na wopismje/ pósuźowanje zakładneje šule

-          prognostiski test

-          rozgrono za zwěsćenje zamóžnosći

 

2.         Póstupowanje pśi wuzwólowanju

-          wuslědki zwěsćenja zamóžnosći su zakład/baza

-          zwěsćenje rěda wópowědujuce dojśpjonym wuslědkam

Terminy w pśiwześowem póstupowanju

 

januar/februar:

 

-        połlětne šulske wopismo lětnika 4           

-          pósuźowanje zakładneje šule a pórucenje za LuBK rědownju

-          wótedaśe pśizjawjeńskich formularow, pósuźowanja zakładneje šule a wopisma w šuli

 

měrc/apryl:

 

-          pśewjeźenje prognostiskego testa

-          pśepšosenje k rozgronoju za zwěsćenje zamóžnosći

 

maj/junij

-          wuchad posta / wopowěsć

Našo pórucenje za spěchowanje wobdarjonosćow wót lětnika 5

Nawuknjenje drugeje cuzeje rěcy

 

-          Wuknjenje metodow:

 

            -           rědowniska rada

            -           „wuknjenje wuknuś“

            -           projekty:

 

                        -          BTU- projektowy źeń

                        -          projekt w regionalnej bibliotece

                        -          workshop w źiwadle „Piccolo“

                        -          jězba do Barlinja (muzej)

                        -          woglěd krajnego sejma w Pódstupimje

                        -          projekt w PZNU

                        -          woglěd zarědowanja: „Ptaškowa swajźba“ serbskeje ludoweje ansamble

                        -          wuběźowanja:

 

                                   -           matematika:

 

                                               -          kenguru – wuběźowanje

                                               -          matematiska olympiada

 

                                   -           engelšćina:

 

                                               -          The Big Challenge

 

                                   -           serbšćina:

            

                                               -          serbski comic

 

                                   -           pśedmjat pśesegajuce temy:

 

                                               -          rolnikaŕstwo a wejsna strona

 

                                   -           pśirodowědy:

 

                                               -          olympiady w biologiji a chemiji

 

                        -          źěłowe kružki

 

                        -          wuměnja wuknikow a wuknicow

                        -          šula  bźez rasizma

 

                        -          pórucenje za seminarny kurs

Wužytki LuBK-rědownje

 

cas:      starstwo źiśi, zachopjeńk fachoweje wucby

 

-          docasne zbližowanje źiśam gymnazialnu źěłowu wašnju / „Wuknjenje wuknuś“

-          rozestajanje z wušymi wugbaśowymi pominanjami

-          pozitiwna stimulěrujuca wuknjeńska atmosfera

 

Móžny góźinski plan rědownje 5

 

 

pónjeźele

wałtora

srjoda

stwórtk

pětk

1.

matematika

engelšćina

sport

nimšćina

serbšćina

2.

wžen

engelšćina

sport

nimšćina

serbšćina

3.

wžen

serbšćina

serbšćina

engelšćina

nimšćina

4.

wuměłstwo

nimšćina

engelšćina

matematika

nimšćina

5.

wuměłstwo

pśirodowědy

matematika

matematika

matematika

6.

towarišnostne wědy

towarišnostne wědy

pśirodowědy

towarišnostne wědy

 

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmennur notwendige Cookies zulassen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Google Analytics
Google Analytics installiert die Cookie´s _ga und _gid. Diese Cookies werden verwendet um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für einen Analysebericht zu erfassen. Die Cookies speichern diese Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer Besuchern zu um sie eindeutig zu identifizieren.
Matomo
Matomo ist eine Open-Source-Webanwendung zur Analyse des Nutzerverhaltens beim Aufruf der Website.