Aktualnosći

Twaŕnišćo na šulskem dwórje - Na šulskem dwórje stoj skóro wjelicki pśesłyńcnik 21.09.2023 Źiwaš se, co how se twari? How nastanjo zagrodk za wótchytowanje. Pó wjele intensiwnych dogronach a planowanjach jo mógało šulske towaristwo Dolnoserbskego gymnazija w lěśojskich prozninach z realizaciju projekta zachopiś.  

DSG - produkty na pśedań 19.09.2023 Sćo wy gjarde wukniki abo wuknice na Dolnoserbskem gymnaziumje a cośo to teke pokazaś? Abo cośo se dopomnjeś na šulski cas?   Šulske towaristwo ma za Was wšakorake "Goodies". How dajo pśeglěd. Gaž maśo zajm mailujśo na  schulverein@nsg-cotbus.de.  

Wutšobna gratulacija: Naša wuknikojska firma jo južo 3. raz dobydnuła! 19.09.2023 Taki wuspěch njejo mógła hyšći žedna šula w pódpołdnjowej Bramborskej za sebje zapisaś! Tśeśi raz pó slěźe jo wuknikojska firma Dolnoserbskego gymnazija prědne myto pla wuknikojskego-LEX dobyła. Pśi tom se firmowe koncepty a wósebne wikowańske ideje wuznamjenjeju.

Rědnje jo było! Projektowy tyźeń na Dolnoserbskem gymnaziumje. 14.09.2023 Jo južo tradicija na Dolnoserbskem gymnaziumje: Drugi šulski tyźeń pó lěśojskich prozninach jo projektowy tyźeń za 5., 7., 9. a 11. lětnik. Druge lětniki se wudaju na rědowniske wulěty.     

„Witajśo k nam" - Šulske towaristwo strowi. 14.09.2023 Cesćone nowe starjejše, nowe šulske lěto jo zachopiło a wašo góle jo měło rozžaglon dny: nowa šula, nowe sobuwukniki a sobuwuknice, nowe ceptaŕki a ceptarje. Naźejamy se, až jo start raźił a comy Was ako šulske towaristwo Was a wašo góle wutšobnje na našej šuli póstrowiś. Als Willkommens-Geschenk hat Ihr Kind bereits ein NSG-Schul-T-Shirt überreicht bekommen. Zum Schulhalbjahr – pünktlich zu den ersten Zeugnissen am Niedersorbischen Gymnasium wird es außerdem einen individuellen NSG-Zeugnisordner erhalten. Beide Präsente sind vom Schulverein des NSG finanziert. Wir möchten damit dazu beitragen, dass die Schüler und Schülerinnen sich als Teil einer Gemeinschaft verstehen, stolz auf ihre besondere Schule sind und diesen auch - z.B. bei besonderen Anlässen zeigen.   

Załožba za serbski lud pśepšosy na Schadowanku! 12.09.2023 Sobotu, 07. oktober, 19.00 góź.  swěśimy zasej: lětosa w pisanem dwórnišću w Chóśebuzu. Zastupniki dajo wótněnta w Serbskej kulturnej informaciji LODKA abo online na Eventim Light. płaśenje kórtow: 11,00€ / pónižone* 7,00€zbytne kórtki na wjacornu kasu: 14,00€ / pónižone* 10,00€

Witajśo se w nowem šulskem lěśe! 27.08.2023 Lube wuknice a wukniki, lube starjejše, lube koleginy a lube kolegi, Žycymy wšyknym wuspěšny start do šulskego lěta 2023/24. Wósebnje nowych wuknikow a nowe wuknice wutšobnje witamy: W pětej rědowni jo to 28 źowćow a gólcow a w 7. lětniku jo 56 nowych pónjeźele prědny šulski źeń na našej šuli měło.

Naša šula dobydnjo 3. městno pśi měsćańskem kólasowanju 29.06.2023 Kólasowanje za wobswět. Kólasowanje za klimu. Kólasowaś ako zgromadna akcija.Wšo to a nic wuběźowanje jo stojało na prědnem městnje wobźělenja pśi rulowanju města. Lěcownož jo se jano 5 lětnikow z 72 aktiwnymi kólasowarjami (mjazy nimi teke starjejšymi, starymi starjejšymi ako teke bratšow a sotšy našych wuknikow) w 3 tyźenjach cełkownje 4468,8 kilometrow kólasowali, jo naša šula 3. městno zabrała.Kótare městno by móžno było, gaby pśiducy raz ceła šula se wobźěliła?

Naše wukniki a wuknice 8.-ego lětnika su wuzgónili centrum górnoserbskeje kultury 21.05.2023 Wěcej ako 70 wuknikow a wuknicow 8. lětnika našogo gymnaziuma su na 15.05.2023 ceły źeń póbyli w Budyšynje, aby górnoserbske žywjenje wopóznali. We wšakich stacijach su se zaběrali z rejami, marketingom, źiwadłowym graśim, górnoserbskeju rěcu, modernymi medijami a wšakorakimi serbskimi institucijami. Pśi tom su byli aktiwne a kreatiwne: Někotare wukniki a wuknice su mógali južo probu za “Błośańsku noc powěsćow” woglědaś, druge su sam małe sceny a reje nazwucowali. Samo wabjeńske plakaty su nacerili abo su se pušćili na kwisowy ralley pśez Serbski dom. Wósebnje su se źiwali, až dajo južo “Serbski Aleksa”.

Pśepšosenje na nalětny koncert 17.05.2023 Lube wuknice a wukniki, lube starjejše, lube ceptaŕki a ceptarje, dnja 25. maja 2023, 18.00 góź.  wótmějo se naš tradicionelny nalětny koncert. Naźejupołne muzikowe talenty našogo gymnaziuma pokazuju pśi tom swóje zamóžnosći. Instrumentalisty, spiwaŕki a spiwarje lětnikow 5 do 11 pśepšosuju wšyknych muzikowych zajmcow do našeje awle. Wjaselśo se na cełu šyrokosć wót klasiski do rocka! Zastup jo dermo Nalětny koncert 25.05.2023, 18.00 góź. awla

Bazar tykańca 02.04.2023 W februarje a měrcu jo naša rědownja 8a k dwěma bazaroma pśepšosyła: Wóni su pjakli za dobry zaměr! Nabranki - nabejne 388,21 euro - su organizatory nimskej cerwjenej kśicy pósćili. Pjenjeze maju se w stronach w Syriskej a Turkowskej zasajźiś, kótarejž stej byłej wósebnje wót katastrofy zemjerdžanja pótrjefjonej a pśecej hyšći su. Wukniki a wuknice se źěkuju pla wšyknych, kenž su kusk tykańca kupili a tak k wuspěchoju akcije pśinosowali!

Pśesegajuce wugbaśa pśi Serbskej olympiaźe 01.04.2023 Jadnučke dolnoserbske wobźělnice na Serbskej olympiaźe Šulskego towaristwa su pśišli z našogo šestego lětnika. Wót 29.-31-03. jo se skóro 100 wuknikow a wuknicow z Górneje a Dolneje Łužyce w Seifhennersdorfje měriło.

Rědowniska rumnosć w fryšnych barwach 01.03.2023 Rědownja 7b wjaseli se wó wobnowjenju rědowniskeje rumnosći.Mólaŕske a wupórěźańske źěła su se wótměli w casu wót 20.-24.02.2023. Profesionelnje zwopšawdnili su projekt wuknjeńce centruma wušego schójźeńka Chóśebuz – kooperaciski partnaŕ Dolnoserbskego gymnaziuma.  

Fabelingo – wuběrne wjasele z licbami 27.02.2023 Wuknikojska firma NSG pśepšosyjo na grajne wótpołdnjo. Samotnosć w starstwje njejo akle wót korona-pandemije daloko rozšyrjony fenomen. Wjele rentnarjow a rentanaŕkow cujo se izolěrowanje a wót socialnego wobźělenja wuzamknjonje, młogim padnjo śěžko, kontakty nawězaś. How pomaga naša wuknikojska firma.  

Dalšne wuspěchy našych wuknikow a wuknicow w regionalnem finale 18.02.2023 5 wuknicow a wuknikow lětnikow 7-10 jo zastupowało našu šulu na 15.02.2023 pśi regionalnem finale na gymnaziumje "Max Steenbeck". Pśi tom stej dojśpiłej Aliya Kärgel z lětnika 7 a Josefine Vergin z lětnika 8 wjelicne 1. městno. Wobej stej se z tym za krajny finale kóńc maja we Frankfurśe kwalificěrowałej. Wutšobne glukužycenja k toś tomu wjelicnemu wuspěchoju. Smy gjarde na was a tłocymy palce! Dirk Lange  

Spenden

Wir sammeln Spenden, um Projekte für die Schüler und Schülerinnen finanziell unterstützen zu können. Es geht um Anschaffungen im technischen Bereich, Unterstützung des Zapust, Schüleraustausch, Auszeichnung der Besten Abgänger eines Schuljahres in Klassenstufe 10 sowie 12, Olympiaden und Wettbewerbe.

Terminy

16. Nov 2023

rěcny źeń starjejšych

Liebe Eltern, am 16.11.2023 haben Sie in der Zeit von 16.00-19.00 Uhr die Möglichkeit, sich mit den Fachlehrerinnen und Fachlehrern ihres Kindes auszutauschen.
mehr erfahren
01. Dez 2023

Wocynjone žurja

Besuchen Sie uns gern mit Ihrem Kind zum Tag der offenen Tür am 01.12.2023 in der Zeit von 16.00-19.00 Uhr.
mehr erfahren
12. Dez 2023

godownicka

Am 12. und 13. Dezember 2023 ab 16 Uhr werden wieder vorweihnachtliche Klänge durch unser ehrwürdiges Schulhaus tönen.  Es ist Zeit für die traditionelle gódownicka - unsere Weihnachtsfeier!
mehr erfahren
01. Feb 2024

zapust 2024

Na 01. 02 2023 rušujomy zasej raz. Ze pśeśěgom wugnajomy zymu z města.  
mehr erfahren

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmennur notwendige Cookies zulassen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Google Analytics
Google Analytics installiert die Cookie´s _ga und _gid. Diese Cookies werden verwendet um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für einen Analysebericht zu erfassen. Die Cookies speichern diese Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer Besuchern zu um sie eindeutig zu identifizieren.
Matomo
Matomo ist eine Open-Source-Webanwendung zur Analyse des Nutzerverhaltens beim Aufruf der Website.